درباره پروژه

مدیر پروژه
سعید کوزه گران
تحلیل گر
هادی هراتی
اجرا و پیاده سازی
مجید قلی بیگیان

شاهین داووی نیا
کارفرما
اداره کل بازرسی و ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات سازمان حج و زیارت