سامانه مدیریت فرآیند و ارزشیابی (سامفا)

سامانه مذکور برای تحقق بخشیدن به اهداف ذیل طراحی و اجرایی گشته است

  • تعیین اهداف کلان و بلند مدت سازمان
  • تعیین استراتژی برای سوق به اهداف سازمان
  • کنترل بر کلیه فرآیندها و خدمات و منابع انسانی
  • ارزیابی و نظرسنجی از زائرین سازمان حج و زیارت
  • مقایسه وضعیت پیشرفت هر دوره نسبت به دوره های گذشته بر اساس استراتژی های تعیین شده
  • ارایه راهکار های سیستمی برای نیل به اهداف کلان سازمان